ОБЩИ УСЛОВИЯ


   Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате уебсайта reus.bg


   Тези общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да имат достъп или да използват услугите предлагани на сайта

   Чрез достъпа до или използването на reus.bg вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от тези общи условия, нямате разрешение за достъп до Услугата


   Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между “ДжейЕмКей-Дизайн” ООД, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин REUS.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.


   ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

   Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

   Наименование на ДОСТАВЧИКА: “ДжейЕмКей-ДизайнООД

   Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1138, кв. Горубляне, ул. Аспарух17

   Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1407, бул. Черни връх47, БЦ Витоша, ет. 2

   Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1138, кв. Горубляне, ул.Аспарух17

   Вписване в публични регистри: гр. София, п.к. 1138, кв. Горубляне, ул.Аспарух17


   Надзорни органи:

   Комисия за защита на личните данни

   Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

   тел.: 02 / 915 35 19

   Email: kzld@cpdp.bg

   Уеб сайт: www.cpdp.bg


   Комисия за защита на потребителите

   Адрес: 1000 гр. София, ул.”Врабча” №1, ет.3, 4 и 5,

   гореща линия: 0700 111 22, *2211

   тел.: 02 / 933 05 65

   Email: info@kzp.bg

   Уеб сайт: www.kzp.bg



   ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет reus.bg, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и услуги, включително следното:

   • Да се регистрират, да създават профил, да преглеждат ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;
   • Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА съгласно начините за разплащане поддържани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
   • Да получават информация за нови стоки и услуги;
   • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цените и условията за доставка;
   • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, основно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
   • Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките и услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА, за които правото на отказ е приложимо;



   Чл. 4. ДОСТАВЧИКА доставя стоките и услугите, като гарантира предвидени в закона права на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


   Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките и услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпен на страницата му в Интернет.

   (2) Съгласно сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на избраните от него стоки и услуги.

   (3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение в размер на цената, обявена на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет, за доставените стоки и услуги съгласно условията, определени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия.

   (4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените стоки и услуги при условията, определени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно настоящите общи условия.
   (5) Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и услугите и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките и услугите за покупко-продажба.


   Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с изпълнението на договора за покупко-продажба, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от ЗЕТ, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления.

   (2) Приема се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, при регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако е въвел съответното име и парола за достъп.


   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

   Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и услуги, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да въведе избраните от него име и парола, в случаите в които това е необходимо.

   (2) Името и паролата се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

   (3) С попълване на данните си и натискане на бутонаПродължиили „Потвърди“, ПОЛЗВАТЕЛЯ декларира, че е запознат и съгласен със съдържанието на тези общи условия и се задължава да ги спазва.

   (4) Доставчикът потвърждава регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ с изпращане на писмо на посочения при регистрацията електронен адрес.

   (5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯ предоставя верни и актуални данни. В случай на промяна ПОЛЗВАТЕЛЯТ актуализира данните в регистрацията си.

   (6) ДОСТАВЧИКЪТ не е отговорен, че поради липса на регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


   Чл. 8. (1) Електронният адрес, вписан в регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ е „Основен електронен адрес“. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен електронен адрес.

   (2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

   (3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква, в специфични случаи, използването на Основния електронен адрес.


   ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

   Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договори за покупко-продажба посредством интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за предлаганите стоки и услуги в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

   (2) Договорът се сключва на български език.

   (3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ са настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

   (4) ПОЛЗВАТЕЛЯ е страна по договора с ДОСТАВЧИКА съгласно данните, предоставени при регистрацията му.

   (5) Този договор се счита за сключен от момента на регистриране или при покупката на стока или услуга от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез натискането на бутон „Потвърди“ в интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

   (6) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за сключването на договора на основния електронен адрес.

   (7) Доставчикът доставя стоките на адресите, посочени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни, непълни или заблуждаващи.


   Чл. 10. (1) Договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА се сключва чрез извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез покупка на стока без да се извършва регистрация;

   (2) Влизане в системата за поръчки чрез идентифициране с име и парола;



   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА и ЗАЩИТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

   Чл. 12. (1) Основните характеристики на предлаганите стоки са определени в профила на всяка стока в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

   (2) Цената, с включени всички данъци, се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

   (3) Цената на стоките и услугите, обект на персонална поръчка, както и цената на доставка се определят след получаване на информация за поръчката. Ползвателят се уведомява на основния електронен адрес за цената на поръчката, преди тя да бъде изработена.

   (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия.

   (5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

   (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на всяка една стока или услуга.

   (7) Доставчикът посочва общата стойност на поръчката за всички избрани стоки и услуги, преди сключването на договора.

   (8) Ползвателите се съгласяват, че информацията, изискуемата от Закона за защита на потребителите може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез електронна поща.


   Чл. 13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане по договорите за покупко-продажба на стоки и услуги сключените с ПОЛЗВАТЕЛЯ.


   Чл. 14. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни от датата на приемане на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, чрез единния формуляр за отказ, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА. Информация за правото на отказ е достъпна на сайта на ДОСТАВЧИКА. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да използват всяко недвусмислено изявление, записано на траен носител.

   (2) Правото на отказ по ал. 1 е неприложимо в следните случаи:

   • за стоки, изработени по индивидуална поръчка на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
   • за разпечатани след доставката стоки, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   • за доставка на дигитални продукти;
   • за услуги;

   (3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, съгласно Закона за защита на потребителите, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се откаже от сключения договор в срок от една година и 14 дни от датата на получаване на стоката. Когато ДОСТАВЧИКЪТ предостави информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да заяви искане за отказ чрез единния формуляр за отказ от договора.

   (4) Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението за отказ на ПОЛЗВАТЕЛЯ, но не преди да получи стоките обратно. Доставчикът възстановява получените суми, като използва банкова сметка предоставена от ПОЛЗВАТЕЛЯ или същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ при първоначалната трансакция, като в този случай разходите за възстановяване на получените суми са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

   (5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

   (6) ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да съхранява получените стоки и да осигури запазването качеството и безопасността им по време на срока по ал. 1.

   (7) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено искане към ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


   Чл. 15. Когато ДОСТАВЧИКА не може да изпълни договора поради това, че не разполага с материали за изпълнението на поръчката, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.


   Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКА предава стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите.

   (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

   (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 са спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯТ – страна по договора.


   ДОСТАВКА

   Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.


   Чл. 18. ПОЛАЗВАТЕЛЯТ има право да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.


   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

   (2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адреса посочен в регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

   (3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

   (4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на сключените договори и поръчки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


   Чл. 20. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква легитимиране на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

   (2) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите данни за достъп, ДОСТАВЧИКА има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.


   ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

   Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни, за което ДОСТАВЧИКЪТ ще уведоми, по подходящ начин, всички регистрирани.

   (2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не ги отхвърли в предоставения му 30-дневен срок.

   (3) ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява, че всички изменения на тези общи условия ще бъдат изпращани на имейл адреса, посочен при регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ и че изпратените електронни писма, по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


   Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия в сайта си заедно с всички допълнения и изменения.


   ПРЕКРАТЯВАНЕ

   Чл. 23. Настоящите общи условия и договори между ДОСТАВЧКИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се прекратяват в следните случаи:

   • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
   • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
   • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
   • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
   • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
   • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила до изпълнението им;
   • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.



   ДРУГИ

   Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


   Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


   Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.